Entradas

TENEN ELS FUNCIONARIS INTERINS DRET A SER INDEMNITZATS AMB MOTIU DEL SEU CESSAMENT?

Fins avui, la resposta ha sigut negativa.

Doncs, a diferència del personal laboral temporal, els funcionaris interins no reben cap indemnització després de ser cessats, bé per la provisió de la plaça per un funcionari de carrera, o per amortització de la plaça.

També hem de recordar que la permanència en la funció no és un dret que es puga reconèixer al funcionari interí en règim d’igualtat respecte al de carrera, ja que, encara que els és aplicable per analogia el règim general dels funcionaris de carrera quan siga adequat a la naturalesa de la seua condició, açò és amb excepció del dret a la permanència en la funció entre uns altres, amb caràcter general. (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa, Secció 4ª, Sentencia 271/2014 de 9 Abr. 2014, Rec. 189/2013).

La qüestió ha recobrat especial rellevància després de la sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, dictada en el «Cas Sra. de Diego Porras», en considerar que la normativa laboral espanyola infringeix el principi de no discriminació consagrat en la clàusula 4.1 de l’acord marc sobre treball de durada determinada, en tant que no contempla una indemnització a la finalització del contracte de treball per al personal laboral interí al servei de l’Administració Pública, que si existeix per al personal laboral fix.

No obstant açò, el mateix TJUE i, en la mateixa data, ha dictat una altra sentència, cas Elena Perez Lopez en l’assumpte C-16/15, on considera que quan la causa de discriminació no es basa en la durada determinada o indefinida de la relació de servei, sinó en el seu caràcter funcionarial o laboral, que no està inclosa en l’àmbit d’aplicació del principi de no discriminació consagrat per aquest Acord marc».

En síntesi, quan la diferència de tracte que té el seu origen en la condició funcionarial o laboral del treballador «no està compresa en l’àmbit d’aplicació del Dret de la Unió», sinó «en l’àmbit d’aplicació del Dret nacional, la interpretació del qual correspon exclusivament al jutjat remitent».

Estem davant una situació de discriminació davant situacions iguals? I que diu el TC?

El TC va posar de manifest ja en la seua sentència de 24 de març de 1988, que no existia discriminació en les diferències de tractament jurídic dels funcionaris i els treballadors per compte d’altre perquè;

«respon al fet de tractar-se de col·lectius i situacions diverses, pel seu contingut, abast i àmbit de funció i actuació que justifiquen plenament la diversitat legislativa, sotmetent-ho a regulacions diferencials que no semblen irrazonables».

Més recentment el TC ha conclòs en la seua sentència de 14 d’abril de 2016;

«el principi d’igualtat no implica en tots els casos un tractament legal igual amb abstracció de qualsevol element diferenciador de rellevància jurídica, de manera que no tota desigualtat de tracte normatiu respecte a la regulació d’una determinada matèria suposa una infracció del mandat contingut en l’art. 14 CE, sinó tan sol les que introduïsquen una diferència entre situacions que puguen considerar-se iguals, sense que s’oferisca i posseïsca una justificació objectiva i raonable per a açò».

Aparentment, la qüestió aquesta resolta en aquests termes per l’alta magistratura esmentada.

No obstant açò, en la practica més quotidiana, ens trobem amb pronunciaments com el del Jutjat del Contenciós-administratiu N°. 2 de la Corunya, Sentencia 120/2017 de 30 Juny 2017, Proc. 78/2017, que considera;

“El fet que aquest treballador haja prestat els seus serveis en virtut d’un contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeta justificar la negativa al fet que aquest treballador tinga dret a l’esmentada indemnització.”

Sentència que ha sigut dictada en un procediment ordinari en el qual per raó de la quantia no cap recurs d’apel·lació, la qual cosa en termes pràctics significa que excepte la difícil admissió d’un recurs per interès casacional, quedarà ferm.

Posant de manifest una vegada més que davant cada cas concret, qualsevol sort interpretativa, unida a les limitacions processals per a accedir als recursos pot fer variar el curs dels fets encara que el diagnostique inicial es presente advers.

O dit d’una altra manera, recorre que alguna cosa queda.

__________________________________________________________________________________________

TIENEN LOS FUNCIONARIOS INTERINOS DERECHO A SER INDEMNIZADOS CON MOTIVO DE SU CESE?

Hasta la fecha, la respuesta ha venido siendo negativa.

Pues, a diferencia del personal laboral temporal, los funcionarios interinos no reciben ninguna indemnización tras ser cesados, bien por la provisión de la plaza por un funcionario de carrera, o por amortización de la plaza.

También debemos recordar que la permanencia en la función no es un derecho que se pueda reconocer al funcionario interino en régimen de igualdad respecto al de carrera, ya que, aunque les es de aplicación por analogía el régimen general de los funcionarios de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, ello es con excepción del derecho a la permanencia en la función entre otros, con carácter general. (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 271/2014 de 9 Abr. 2014, Rec. 189/2013)

La cuestión ha recobrado especial relevancia tras la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, dictada en el «Caso Sra de Diego Porras», al entender que la normativa laboral española infringe el principio de no discriminación consagrado en la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, en cuanto que no contempla una indemnización a la finalización del contrato de trabajo para el personal laboral interino al servicio de la Administración Pública, que si existe para el personal laboral fijo.

Sin embargo, el mismo TJUE y, en la misma fecha, ha dictado otra sentencia, caso Elena Perez Lopez en el asunto C-16/15, donde considera que cuando la causa de discriminación no se basa en la duración determinada o indefinida de la relación de servicio, sino en su carácter funcionarial o laboral, no está incluida en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco».

En síntesis, cuando la diferencia de trato que tiene su origen en la condición funcionarial o laboral del trabajador «no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión», sino «en el ámbito de aplicación del Derecho nacional, cuya interpretación corresponde exclusivamente al juzgado remitente».

Estamos ante una situación de discriminación ante situaciones iguales?

Y que dice el TC?

El TC puso de manifiesto ya en su sentencia de 24 de marzo de 1988, que no existía discriminación en las diferencias de tratamiento jurídico de los funcionarios y los trabajadores por cuenta ajena porque;

«responde al hecho de tratarse de colectivos y situaciones diversas, por su contenido, alcance y ámbito de función y actuación que justifican plenamente la diversidad legislativa, sometiéndolo a regulaciones diferenciales que no parecen irrazonables».

Más recientemente el TC ha concluido en su sentencia de 14 de abril de 2016;

«el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello».

Aparentemente, la cuestión esta zanjada en estos términos por la alta magistratura mencionada.

Sin embargo, en la practica más cotidiana, nos encontramos con pronunciamientos como el del Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 2 de A Coruña, Sentencia 120/2017 de 30 Jun. 2017, Proc. 78/2017, que considera;

“El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.

Sentencia que ha sido dictada en un procedimiento ordinario en el que por razón de la cuantía no cabe recurso de apelación, lo que en términos prácticos significa que salvo la difícil admisión de un recurso por interés casacional, quedará firme.

Poniendo de manifiesto una vez más que ante cada caso concreto, cualquier suerte interpretativa, unida a las limitaciones procesales para acceder a los recursos puede hacer variar el curso de los hechos aunque el diagnostico inicial se presente adverso.

O dicho de otro modo, recurre que algo queda.